Danh sách lớp 1A4 năm học 2020-2021 - (25/08/2020 7:16)

Danh sách lớp 1A4 năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM      
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY PHƯƠNG      
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4
Năm học 2020-2021
GVCN: Hy Thị Ngọc Ánh
TT Họ và tên đệm Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Họ tên mẹ
1 Dương Duy Anh 07/07/2014 Nam Hà Nội Kinh Phan Thị Diễn
2 Lê Quang Anh 08/04/2014 Nam Hà Nội Kinh Vũ Thị Gấm
3 Nguyễn Quang Anh 22/04/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Phương Linh
4 Lê Gia Bảo 16/09/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Tâm
5 Hoàng Ng Phương Chi 27/01/2014 Nữ Phú Thọ Kinh Nguyễn Thị Bình
6 Đỗ Mạnh Cường 04/05/2014 Nam Hà Nội Kinh Lê Thị Phương
7 Nguyễn Minh Dương 11/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hoa
8 Phạm Nguyễn Đức Duy 20/04/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thảo
9 Nguyễn Minh Đức 25/12/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Tâm
10 Trần Trung Hiếu 08/09/2014 Nam Hà Nội Kinh Đoàn Thị Thu Hằng
11 Đặng Việt Hùng 02/02/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Thùy
12 Phạm Gia Huy 30/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thu Trang
13 Lê Hà Linh 16/09/2014 Nữ Hà Nội Kinh Lê Thị Hiên
14 Tạ Trúc Linh 05/12/2014 Nữ Hà Nội Kinh Lê Thị Bé
15 Vũ Hoàng Lĩnh 02/11/2014 Nam Nam Định Kinh Hoàng Thị Lan
16 Nguyễn Khắc Tiến Minh 09/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hương
17 Nguyễn Ngọc Minh 05/07/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Quyên
18 Nguyễn Nhật Minh 03/02/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Lệ Thu
19 Nguyễn Nhật Minh 10/12/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu
20 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 04/04/2014 Nữ Hà Nội Kinh Trần Thị Loan
21 Phan Thị Kim Ngân 10/04/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Huyền
22 Lê Đức Nghĩa 13/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Xuân
23 Nguyễn Trung Nghĩa 29/05/2014 Nam Phú Thọ Kinh Nguyễn Thị Phương
24 Nguyễn Thảo Nguyên 30/05/2014 Nữ Lai Châu Kinh Phạm Thị Linh
25 Vũ Ngọc Thảo Nguyên 23/11/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Cúc
26 Bùi An Như 21/10/2014 Nữ Nghệ An Kinh Nguyễn Thị Tình
27 Nguyễn Tiến Phát 07/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Lê Thị Thanh Thùy
28 Nguyễn Minh Phương 09/06/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hương
29 Nguyễn Hồng Phượng  23/01/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Thúy
30 Lương Quốc Thái 08/08/2014 Nam Nghệ An Kinh Trần Thị Hương
31 Đỗ Như Thảo 02/11/2014 Nữ Hà Nội Kinh Trần Thị Anh Hoa
32 Nguyễn Nhật Tiến 31/08/2014 Nam Hà Tĩnh Kinh Nguyễn Thị Thuận
33 Chu Phương Trang 05/06/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Út Hậu
34 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/04/2014 Nữ Hà Nội Kinh Phạm Thị Tuyết Nhung
35 Nguyễn Minh Trường 27/03/2014 Nam Thái Bình Kinh Cao Thị Thu Hằng
36 Nguyễn Cẩm Tú 01/08/2014 Nữ Hà Tĩnh Kinh Bùi Thị Thanh Hương
37 Nguyễn Thanh Tú 23/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thùy Linh
38 Vy Xuân Tùng 02/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Đinh Thị Mỹ Hạnh