Thông báo lịch tổ chức hội nghị CBGVNV - (30/09/2020 16:48)

Thông báo lịch tổ chức hội nghị CBGVNV

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 39/TB-THTP

Thụy Phương, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị CB, GV, NV năm học 2020-2021

 

          Thực hiện Công văn số 83/PGD-LĐLĐ ngày 7/9/2020 của PGDĐT và LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021, trường tiểu học Thụy Phương tổ chức hội nghị vào thứ sáu ngày 02/10/2020. Ngày hôm đó học sinh nghỉ học, các tiết học của ngày nghỉ này sẽ được bố trí xen kẽ vào tuần học tiếp theo để đảm bảo nội dung chương trình.

         Ban giám hiệu trường Tiểu học Thụy Phương kính chuyển thông báo về lịch nghỉ học nêu trên tới các bậc CMHS toàn trường để phối hợp thực hiện việc quản lý con tại nhà.

         Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Nơi nhận:
- CB, GV, NV; (để th/h)

- Các bậc CMHS; (để p/h)
- Lưu: VT. 

                              HIỆU TRƯỞNG
 

                           (đã kí)

                              Phan Thị Thuận