Thông báo về việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tạm nghỉ - (17/02/2021 14:56)

Thông báo về việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tạm nghỉ

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TB-THTP

 

Thụy Phương, ngày 16 tháng 02  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng đến trường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Kính gửi: Các bậc phụ huynh và các em học sinh

 

Thực hiện Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 188/UBND-GD&ĐT ngày 31/01/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 47/GD&ĐT-TH ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Ban giám hiệu Trường tiểu học Thụy Phương kính đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

- Học sinh tạm thời ngừng đến trường (từ ngày 17/2/2021 đến ngày 28/2/2021) và thực hiện việc học tập trực tuyến qua Internet.

 - Các bậc CMHS quản lý con tuyệt đối an toàn và kịp thời thông báo tình hình sức khỏe  hàng ngày qua GVCN; nhắc nhở con thực hiện các kĩ năng bảo vệ mắt, kĩ năng tự bảo vệ bản thân; kết hợp với CB, GV, NV nhà trường để tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với giáo viên kiểm soát việc học trực tuyến của học sinh trong thời gian nghỉ học; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất (máy tính bảng, điện thoại thông minh, laptop, máy tính bàn có nối mạng). 100% học sinh được học trực tuyến theo thời khóa biểu toàn trường. Các bậc phụ huynh tương tác với GV qua zalo nhóm lớp.

- Yêu cầu 100% học sinh nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra đường. Nhắc các con bình tĩnh, thận trọng, cẩn thận tuân thủ các quy định của y tế (5K) trong việc phòng chống dịch Covid-19.  

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (đã kí)

                                                                                      Phan Thị Thuận