UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG

 

Số: 05/TB-THTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thụy Phương, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v cho học sinh học trực tuyến trong tuần 22, 23

(Từ 17/02/2021 đến 28/02/2021)

 

 

Thực hiện Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 188/UBND-GD&ĐT ngày 31/01/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 47/GD&ĐT-TH ngày 1/2/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Trường tiểu học Thụy Phương thông báo tới các bậc phụ huynh, các em học sinh Kế hoạch học trực tuyến tuần 22, 23 (Từ 17/02/2021 đến 28/02/2021) như sau:

1. Môn học, thời gian, hình thức học

- Môn học: Các môn học chính khóa theo Chương trình nhà trường, không tổ chức hoạt động dạy bổ trợ Tiếng Anh.

- Thời gian: Từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 26/2/2021 (Theo Thời khóa biểu và Phân phối chương trình). Sau ngày 28/2/2021 sẽ có Thông báo lịch cụ thể tiếp theo.

- Hình thức học: Học sinh học trực tuyến tại nhà.

2. Công việc cần thực hiện

Đối với Cha mẹ học sinh:

- Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các nguồn thông tin chính thống của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội; chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tạo điều kiện về CSVC (máy tính, điện thoại thông minh,... có kết nối Internet) cho các con.

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con em.

Đối với học sinh:

- Vào học đúng giờ, thực hiện nghiêm nội quy học Online

- Tích cực, tự giác nghe thầy cô giảng bài, chủ động tương tác với giáo viên trong quá trình học tập; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thầy cô.

 

Ban giám hiệu trường tiểu học Thụy Phương kính đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận

- CMHS (Để ph/h),

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Phan Thị Thuận