Thông báo Kết quả lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 - (28/05/2020 8:5)

Trường Tiểu học Thụy Phương thông báo Kết quả lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG

 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 16/TB - THTP

                        Thụy Phương,  ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Kết quả lựa chọn sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018

 

 
 

 

 

        Thực hiện Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông trên địa bàn Quận; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; Công văn số 198/GD&ĐT-TH ngày 04 /5/2020 của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc báo cáo kết quả đọc, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; Quyết định số 11/QĐ-THTP ngày 14/5/2020 của trường tiểu học Thụy Phương về việc lựa chọn danh mục sách giáo khoa chương trình GDPT 2018,

        Ban giám hiệu trường tiểu học Thụy Phương thông báo kết quả lựa chọn danh mục sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 sử dụng trong nhà trường như sau:

          

        1. Môn Tiếng Việt: bộ sách Cánh diều

        2. Môn Toán, GDTC, HĐTN: bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

        3. Môn TNXH, MT, ÂN, ĐĐ: bộ sách Cùng học và phát triển năng lực

        4. Môn Tiếng Anh: bộ sách Phonics Smart

 

        Trường tiểu học Thụy Phương trân trọng thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc Cha mẹ học sinh được biết và triển khai thực hiện./.

 

                   Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                - CMHS; (để th/h)

                - CB, GV, NV; (để th/h)

                - Lưu: VT.                                                                                   Phan Thị Thuận