Công khai danh mục các khoản thu năm học 2020-2021 - (21/09/2020 17:9)

Công khai danh mục các khoản thu năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                         

DANH MỤC CÁC KHOẢN THU

Năm học 2020-2021

 

 
   

 

Căn cứ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 ban hành quy định về việc thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 4002/UBND-KGVX  ngày 14/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2687/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2073/UBND-GD&ĐT ngày 20/7/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021;

Trường tiểu học Thụy Phương lập danh mục dự kiến các khoản thu năm học 2020-2021 như sau:

 

TT

KHOẢN THU

MỨC THU

GHI CHÚ

1

Chăm sóc bán trú

140 000 đ/tháng

Thu theo tháng

2

Trang thiết bị phục vụ bán trú

80 000 đ/năm

Thu theo năm

3

Ăn bán trú

25 000 đ/ngày

Thu theo tháng

4

Nước uống

12 000 đ/tháng

Thu theo tháng

5

Bảo hiểm Y tế

563 220 đ/năm

Thu cho năm 2021

6

Học 2 buổi/ngày

100 000 đ/ tháng

Thu theo tháng

7

Quỹ Đội

18 000 đ/năm

Thu theo năm

8

Câu lạc bộ ngoài giờ

180 000 đ/tháng

Thu theo tháng

 

9

Tiếng Anh liên kết (khối 2-5)

75 000 đ/tháng

Thu theo tháng

Tiếng Anh liên kết (1A3, 1A4, 1A5)

150 000đ/tháng

Thu theo tháng

Tiếng Anh ISMART (1A1, 1A2, 1A6)

385 000 đ/tháng

Thu theo tháng

10

Sữa học đường

64 988 đ/tháng

Thu theo tháng

11

Tham quan dã ngoại

250 000 đ/đợt

Thu theo đợt thực tế

12

Bảo hiểm thân thể

 

PH tự lựa chọn

         

                                                 

                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                           Phan Thị Thuận