Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Giấy mời họp Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
Kính mời:- Các đ/c Uỷ viên BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; - Các đ/c Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã; - Các đ/c Chủ tịch Công đoàn đơn vị trực thuộc. (Xem nội dung trong giấy mời)
12/8/2011
Tải về